اطلاعیه

 

يکى از امتيازات ويژه سازمان در راه اندازى اين مرکز و جذب افراد حقيقى و حقوقى دسترسى سازمان به بازارهاى بين المللى مى باشد. حضور سازمان زمين شناسى در يک دهه اخير در بازارهاى بين المللى جهت صدور خدمات فنى و مهندسى شکل جدى ترى به خود گرفته است. اين دستاورد نتيجه ارتباطات موثر سازمان و حضور مستمر در عرصه هاى مختلف بين المللى بوده است که هم اکنون سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور را در زمره يکى از سازمان هاى پيشرو در فعاليت هاى بين المللى مطرح نموده است. در اين زمينه نيز سازمان براى شرکت هاى برتر برنامه ويژه اى تدارک ديده است که بصورت کلى بازاريابى و صدور خدمات و محصولات اين شرکت ها به ساير نقاط جهان خواهد بود.