معرفى مرکز رشد فناوريهاى پيشرفته علوم زمين

کشور ايران به لحاظ دارا بودن منابع و ذخاير نفت، گاز و مواد معدنى از جايگاه ويژه اى در عرصه بين المللى برخوردار است. همچنين موقعيت ايران به لحاظ جغرافيايى، زمين شناسى و اقليمى به نحوى است که با پديده هاى متنوعى در ساير شاخه هاى علوم زمين مانند: آتشفشان، زمين لرزه، خشکسالى، طوفان هاى فصلى، سيل و ... روبرو مى باشد. استفاده از اين پتانسيل ها و شناخت آن ها مستلزم دستيابى به دانش فنى و فناورى هاى سخت افزارى و نرم افزارى مى باشد. اگر چه در هر کدام از زمينه هاى ذکر شده سازمان ها و شرکت هاى دولتى و خصوصى مدت هاست که در داخل کشور مشغول فعاليت مى باشند لکن همچنان در بخش قابل توجهى از دانش فنى مربوطه نيازمند استفاده از امکانات و دستاوردهاى خارج از کشور مى باشيم. لذا جهت دستيابى به جايگاه تخصصى در اين حيطه، لزوم توجه و حمايت ويژه از دست اندرکارن و محققين احساس مى گردد. ايجاد شرکت هاى دانش بنيان و تخصص گرا در حوزه علوم زمين يکى از انگيزه هاى سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور در راه اندازى اين مرکز رشد مى باشد. سازمان زمين شناسى به واسطه بيش از نيم قرن تجربه و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات مختلف سخت افزارى و نرم افزارى در حيطه فعاليت خود داراى تجربه مناسبى در شناخت فرصت ها جهت هدايت شرکت هاى مذکور مى باشد. در همين زمينه فراهم بودن زيرساخت هاى مناسب از قبيل: فضاى کار، آزمايشگاه هاى تخصصى، فضاى کارگاهى، فناورى اطلاعات و اينترنت پرسرعت از امتيازات سازمان براى حضور شرکت ها مى باشد. در کنار اين موارد سخت افزارى نبايد از حضور متخصصين و کارشناسان باتجربه سازمان و همچنين سهولت امکان ارتباط سازمان با نهاد هاى مختلف داخل و خارج به سادگى گذشت که اين امر هم مى تواند بعنوان محرکى براى افراد پويا و کارآفرين مطرح شود. يکى از امتيازات ويژه سازمان در راه اندازى اين مرکز و جذب افراد حقيقى و حقوقى دسترسى سازمان به بازارهاى بين المللى مى باشد. حضور سازمان زمين شناسى در يک دهه اخير در بازارهاى بين المللى جهت صدور خدمات فنى و مهندسى شکل جدى ترى به خود گرفته است. اين دستاورد نتيجه ارتباطات موثر سازمان و حضور مستمر در عرصه هاى مختلف بين المللى بوده است که هم اکنون سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور را در زمره يکى از سازمان هاى پيشرو در فعاليت هاى بين المللى مطرح نموده است. در اين زمينه نيز سازمان براى شرکت هاى برتر برنامه ويژه اى تدارک ديده است که بصورت کلى بازاريابى و صدور خدمات و محصولات اين شرکت ها به ساير نقاط جهان خواهد بود.