اهداف

  • امکان مقابله و رويارويى با مسائل حاصل از تحريم
  • ايجاد فضاهاى جديد توليدات و خدمات با تکنولوژى بالا به منظور جذب افراد نخبه
  • ايجاد شرکت هاى دانش بنيان با توانايى هاى بالا در زمينه توليد و ارائه محصولات و خدمات فناورانه علوم زمين
  • حضور پررنگ تر در بازارهاى بين المللى
  • ايجاد فضا و بستر مناسب براى بازگشت افراد متخصص ايرانى خارج از کشور