خدمات

خدمات قابل ارائه در مرکز همگى وابسته به توانمندى ها و امکانات سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور مى باشد که رئوس خدمات شامل موارد زير مى باشد

  • خدمات اسکان
  • خدمات ادارى
  • خدمات کارگاهى و آزمايشگاهى
  • خدمات شبکه و اطلاع رسانى ، کتابخانه تخصصى
  • خدمات آموزشى
  • حمايت هاى مالى
  • بازاريابى
  • خدمات ويژه