مخاطبين

مخاطبين مرکز رشد بصورت عمومى داراى هويت حقوقى مستقل از مرکز رشد بوده که در زمينه تحقيقات کاربردى و توسعه اى، طراحى مهندسى، مهندسى معکوس، انتقال فناورى، ارائه خدمات تخصصى و فعاليت در جهت تجارى کردن نتايج تحقيقات در حوزه علوم زمين فعاليت مى نمايند. اين واحدها شامل شرکتهاى خصوصى، واحدهاى تحقيق و توسعه صنايع و از نظر حقوقى موسسه اى در حال شکل گيرى و يا موجود مى باشند. لذا با توجه با اهداف سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى ايران از ايجاد مرکز رشد(شبکه سازى و بهره مندى از الگوهاى موجود جهت رفع نيازمنديهاى سخت افزارى،نرم افزارى،مغزافزارى در زمينه علوم زمين) مخاطبين بصورت شبکه اى از دانش هاى مختلف همچون برق، مکانيک، شيمى، کامپيوتر و علوم زمين خواهد بود. شايان ذکر است شرکتهايى موفق به استقرار در مرکز خواهند شد که توانايى ايجاد شبکه اى از دانش هاى مختلف را داشته باشند همچنين شرکتها و موسسات با قابليت هاى تخصصى علوم زمين نيز توانايى استقرار در صورت داشتن ايده هاى نو در حيطه علوم زمين را خواهند داشت.