معيارهاى  پذيرش

  • داشتن ايده هاى کارى دانش محور
  • داشتن برنامه کسب و کار (Business Plan) براى ايده مورد نظر 
  • بکارگيرى نيروهاى تحصيلکرده
  • داشتن هويت حقوقى براى متقاضيان استقرار يا آمادگى ثبت يک شرکت
  • در اختيار داشتن نيروى متخصص و باتجربه حداقل به عنوان مشاور