مالکيت معنوى

يکى از مسائلى که در کشور ايران هنوز بصورت نهادينه اى تثبيت نشده است بحث حق چاپ، نشر و کپى بردارى است که بصورت جامع تر تحت عنوان مالکيت معنوى و فکرى از آن ياد مى شود. ضعف در اين مقوله سبب شده است تا اکثر افراد خلاق و نوآور از علنى کردن و يا مطرح نمودن ايده ها و دستاوردهاى خود امتنا بورزند. نتيجه اينکه اکثر حرکت هاى توسعه اى جهت پرورش ايده هاى خلاق و يا دستاوردها بصورت جزيره اى، انفرادى و بدون برنامه صورت بگيرد و اکثر افراد جامعه از دانستن و مشارکت در اين دستاوردها محروم خواهند ماند. مرکز رشد فناورى هاى پيشرفته علوم زمين بر خود لازم مى داند تا بر اين اساس حقوق کليه محققين را رعايت نموده و فضاى مطمئن و امنى را براى حضور کليه ايده پردازان، نوآوران و کارآفرينان ايجاد نمايد و اصل همکارى در اين زمينه را براساس توافق فيمابين بنا نهاده است.